Logo
081-909-9447


Company Profile

Jane

บริษัท ฟุตสเต็ปฟลอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดย คุณอภิรักษ์ จุลสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างวัตถุประสงคฦ์หลักเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่มงานพื้น ได้แด่ พื้นไม้ Engineered Wood, พื้นกระเบื้องยาง Vinyl, พื้น SPC Flooring, พื้นและผนังไม้ Cork, พื้นไม้ Laminate เป็นหลัก

ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานสินค้าพร้อมบริการ โดยเป็นสิ่งสาคัญในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทั้งในกลุ่มลูกค้า Architect, Interior Designer, Developer, Main Contractor บริษัทฯจึงได้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจสินค้าพร้อมบริการอย่างครบวงจร รวมถึงขยาย ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ไปยังตัวแทนจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยความเป็นผู้นำการให้บริการสินค้าพร้อมบริการรติดตั้ง ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการสินค้า พร้อมบริการติดตั้ง มากกว่า 100 โครงการ ทำให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของสินค้า คุณภาพของงานบริการติดตั้ง ทั้งก่อนและหลังการขาย การให้บริการ การส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการ และการรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็น หลัก โดยบริษัทฯ ได้ทำการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดได้มีการพัฒนาสินค้า “หลังคาลด ความร้อน” ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยและคิดค้นจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “FRACTAL SHADE”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็น สำคัญเพื่อทำให้บริษัทฯก้าวไปสู่การเป็นองค์กรในภาคธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง และองค์กรที่ยั่งยืนในที่สุด

ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก(ในเครือ)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

• Engineered Wood พื้นไม้เอ็นจิเนียวู๊ด
• Vinyl Flooring พื้นไวนิล
• SPC Flooring พื้น SPC
• Cork Flooring พื้นไม้คอร์ก
• Fractal Shade หลังคาลดความร้อนแฟร๊กทัลเชด

 

Jane
аёљаёЈаёґаё©аё±аё— โฮมแมททีเรียล аё€аёіаёЃаё±аё” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี аёћ.аёЁ. 2546 โดย “คุณอภิรักษ์ аё€аёёаёҐаёЄаёёаё„аё™аё˜а№ЊвЂќ กรรมการผู้จัดการ а№‚аё”аёўаё›аёЈаё°аёЃаё­аёљаё˜аёёаёЈаёЃаёґаё€аё€аёіаё«аё™а№€аёІаёўаё§аё±аёЄаё”аёёаёЃа№€аё­аёЄаёЈа№‰аёІаё‡аё—аёёаёЃаёЉаё™аёґаё” และเป็นตัวแทนจาหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนาของประเทศไทยบริษัทฯมีนโยบายในการ “บริการอย่างครบวงจร” ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด аёІа№Ђаё™аёґаё™аё˜аёёаёЈаёЃаёґаё€а№ѓаё™ กลุ่มวัสดุก่อสร้างกว่า 15 аё›аёµ а№ЂаёЈаёІаёўаё¶аё”аёЎаё±а№€аё™а№ѓаё™аё„аё§аёІаёЎаё‹аё·а№€аё­аёЄаё±аё•аёўа№ЊаёЄаёёаё€аёЈаёґаё•а№ЃаёҐаё°аёўаёёаё•аёґаё˜аёЈаёЈаёЎ а№Ђаё›а№‡аё™аёћаё·а№‰аё™аёђаёІаё™а№ѓаё™аёЃаёІаёЈаё”аёіа№Ђаё™аёґаё™аё˜аёёаёЈаёЃаёґаё€ аё€аё™а№Ђаё›а№‡аё™аё—аёµа№€аёўаё­аёЎаёЈаё±аёља№ЃаёҐаё°а№ЂаёЉаё·а№€аё­аё–аё·аё­а№ѓаё™аё§аё‡аёЃаёІаёЈаёћаё±аё’аё™аёІаё˜аёёаёЈаёЃаёґаё€аё­аёЄаё±аё‡аё«аёІаёЈаёґаёЎаё—аёЈаё±аёћаёўа№Њ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร а№ЃаёҐаё°аё€аё±аё‡аё«аё§аё±аё”аё›аё—аёёаёЎаё˜аёІаё™аёµ ทั้งนี้เรายังให้บริการสินค้าครอบคลุมไปยังทั่วประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

JaneJane

 

Jane
аёљаёЈаёґаё©аё±аё— ดีโฮม บิลเดอร์ аё€аёіаёЃаё±аё” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี аёћ.аёЁ. 2554 โดย “คุณอภิรักษ์ аё€аёёаёҐаёЄаёёаё„аё™аё˜а№ЊвЂќ กรรมการผู้จัดการ аё›аёЈаё°аёЃаё­аёљаё˜аёёаёЈаёЃаёґаё€а№ѓаё™аёЃаёІаёЈаёЈаё±аёља№Ђаё«аёЎаёІаёЃа№€аё­аёЄаёЈа№‰аёІаё‡аёља№‰аёІаё™ аё­аёІаё„аёІаёЈ аё—аёµа№€аёћаё±аёЃаё­аёІаёЁаё±аёў และงานติดตั้ง ระบบรั่วสำเร็จรูป และผนังสำเร็จรูป ให้กับโครงการ และบ้านพักอาศย

Jane

 

Jane
аёљаёЈаёґаё©аё±аё— แฟร็กทัล (ไทยแลนด์) จำกัดผู้ผลิตหลังคำลดควำมร้อน FRACTAL SHADE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี аёћ.аёЁ. 2560โดยการร่วมทุนระหว่าง “คุณอภิรักษ์ аё€аёёаёҐаёЄаёёаё„аё™аё˜а№ЊвЂќ และผู้วิจัยและพัฒนา หลังคาลดความร้อน FRACTAL SHADE аё€аёІаёЃаё›аёЈаё°а№Ђаё—аёЁаёЌаёµа№€аё›аёёа№€аё™ โดยมีการลงนามเซ็นต์สัญญาร่วมกัน เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตหลังคาลดความร้อน FRACTAL SHADE ในประเทศไทย а№ЃаёҐаё°а№„аё”а№‰аё€аё”аё—аё°а№Ђаёљаёµаёўаё™аё­аё™аёёаёЄаёґаё—аё˜аёґаёљаё±аё•аёЈ аё€аёІаёЃаёЃаёЈаёЎаё—аёЈаё±аёћаёўа№ЊаёЄаёґаё™аё—аёІаё‡аё›аё±аёЌаёЌаёІ ของวัสดุดังกล่าว а№ѓаё™аё›аёµ аёћ.аёЁ. 2561

JaneJane

หลังคาลดความร้อน FRACTAL SHADE คิดค้นและวิจัยโดย PROFESSOR SATOSHI SAKAI แห่งมหาวิทยาลัย KYOTO UNIVERSITY аё›аёЈаё°а№Ђаё—аёЁаёЌаёµа№€аё›аёёа№€аё™ аё‹аё¶а№€аё‡а№„аё”а№‰аё§аёґаё€аё±аёўа№‚аё”аёўа№ѓаёЉа№‰аё«аёҐаё±аёЃаёЃаёІаёЈаё‚аё­аё‡аё˜аёЈаёЈаёЎаёЉаёІаё•аёґ โดยออกแบบจากต้นไม้และใบไม้ และองค์ประกอบของทิศทางของแสงแดดและแรงลม ประกอบกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการสะสมความร้อนของผิววัสดุ โดยออกแบบให้ชิ้นส่วนของหลังคาFRACTAL SHADE มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเล็กๆโดยอาศัยหลักการขึ้นลงและทิศทางของพระอาทิตย์ทำให้การหักเหของแสงให้ลงมายังหลังคาน้อยที่สุด และยังออกแบบให้ลมสามารถลอดผ่านหลังคาได้ทำให้อากาศที่อยู่ภายใต้หลังคามีการถ่ายเทและมีความเย็นอีกทั้งวัสดุที่ใช้ผลิตยังไม่นำพาความร้อน ทำให้ไม่มีความร้อนสะสมที่ ผิวของวัสดุอีกด้วย

Jane
Powered by footstepfloor